1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Perfect English Karolina Kawalec z siedzibą w Wejherowo, 84-200 przy ul. Rzeźnickiej 12b. W celu skontaktowania się z Administratorem należy wysłać wiadomość e-mail na adres: szkola@perfect-english.com.pl
  1. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji procesu rekrutacji na kurs języka angielskiego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i w celu jej realizacji).
  2. Odbiorcami danych osobowych będą uprawnieni pracownicy Szkoły – w tym lektor prowadzący zajęcia, metodyk, pracownicy biurowi.
  3. Dane w ograniczonym zakresie będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia niniejszej umowy. Okres ten wymuszony jest obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
  4. Część danych nie wymagana przepisami prawa podatkowego, zostanie usunięta na życzenie Klienta w terminie 30 dni od dnia rozwiązania niniejszej umowy przez jedną ze stron.
  5. Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).